လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦ၊ အထက္ျမင့္၊ အဆင့္ျမင့္ Condo မ်ား၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား၏ Foundation ခိုင္ခံ့စိတ္ခ်ရမွဳရွိေစရန္အတြက္ Pyit Taing Htaung Pilling Service မွ ေခတ္မွီစက္သစ္မ်ား၊ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ Pile ေခ်ာင္းမ်ားအားအသံုးျပဳၿပီး အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ Pilling, Mini-Bored Pile, Bored Pile, Survey, Load Test, Pile Intergrity Test တို႔အား လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏွိဳင္းထားသည့္ အတိုင္း မွန္ကန္တိက်စြာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

MMITSG Sale & Services


MMITSG Sale

 • New Laptop & Desktop PC
 • Network Components
 • Hardware Components
 • Print/Fax/Scanner
 • Projectors/ Web Camera
 • Domains & Web Hosting

MMITSG Services

 • Windows & Software Installation
 • Virus Cleaning & Spyware Removing
 • Laptop & Desktop Maintaining & Servicing
 • New System Setup & Installation
 • System Parts Retail Sale Services
 • Network Desiging, Installation & Solutions
 • Contract Services for Offices
 • Construction Pilling Service
  ( Pyith Taing Htaung Pilling Services )
 • Web Development Services

 


Copyright © 2014-2022. Free Hosting Myanmar, All Rights Reserved. Made with by MMITSG.